Portal Niedziela - 26 marca 2023 Dory, Olgi, Teodora     "Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga - jest zdolny do miłowania i przyjmowania daru miłości." - Jan Paweł II
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Zbycie działek budowlanych GajkówPowrót

Czernica, dnia 23.04.2003r.
L.dz.0621/25/03

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych / działki budowlane / w obrębie Gajków

Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę Wieczystą : KW 18 475

Przedmiotem sprzedaży są:
1/ działka nr 257 o pow. 1000 m2 - cena wywoławcza 18 900 zł
2/ działka nr 260/1 o pow. 2616 m2 - cena wywoławcza 42 380 zł
3/ działka nr 352 o pow. 2700 m2 - cena wywoławcza 46 655 zł

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica działki budowlane oznaczone są symbolem 5 RP/UR i 7RP/UR jako tereny usług rzemieślniczych o ograniczonej uciążliwości.
Działki położone bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej. Istnieje możliwość podłączenia działek
do gminnej sieci wodociągowej.

Przetarg odbędzie się dnia 16 maja 2003r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).
W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne i osoby prawne .
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość / w przypadku osób prawnych umowy spółki ,aktualnego wyciągu z rejestru handlowego , aktualnej potwierdzonej listy wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki./.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi: 10 % ceny wywoławczej
Wadium winno być wpłacone osobno na każdą działkę.
Wadium w formie gotówki należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 maja 2003r do godziny 14.00
w kasie Urzędu Gminy Czernica ul. Kolejowa 3.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia
Nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 1 % / jeden procent /
Do ceny nabycia działki budowlanej zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej
w wysokości: 280 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Data publikacji: 2003-04-23
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: