Portal Niedziela - 26 marca 2023 Dory, Olgi, Teodora     "Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga - jest zdolny do miłowania i przyjmowania daru miłości." - Jan Paweł II
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przebudowa ujęcia wody i umocowanie brzegu potoku w Porębie Wielkiej.Powrót

IOGK.341-5/2007 Niedźwiedź, dnia 19.03.2007 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl -osoba do kontaktu Elżbieta Kmietowicz.

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

3.Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: CPV: 45.11.30.00-2, 45.11.20-00-5, 45.33.22.00-5, 45.23.21.30-2, 45.23.13.00-8.
Przebudowa ujęcia wody i umocowanie brzegu potoku w Porębie Wielkiej:
- Istniejące ujęcie progowe ma zostać uzupełnione poddennym ujęciem drenażowym w postaci płytkiej skrytki żelbetowej przedzielonej scianką na dwie komory o wymiarach 2,0 x 5,0 m,
- Obok istniejacego zbiornika ma powstać komora czerpana 3,0 x 2,0 o głębokości 2,5 m w której zostanie zgromadzony zapas wody do przeprowadzenie cyklu płukania filtrów cisnieniowych. Do współpracy z filtrami ciśnieniowymi zaprojektowane jest zamontowanie nowego zestawu pompowego. Ma powstać też ostojnik wód popłucznych 3,0 x 3,0 m i głębokości 4,2 m.
- W celu zabezpieczenia lewego brzegu potoku Koninki zaprojektowanego od progu z ujęciem wody w górę do mostu to jest na długości 50 m opaskę z brukonarzutu o średniej grubości 0,5 m podpartego gabionami zaprojektowanymi 0,7 m poniżej poziomu dna.
Szczegółowy opis, przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

6.Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2008 r.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia:
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
e) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakres której wchodziły roboty odpowiadajace swoim rodzajem robotom z zakresu niniejszego przetargu o wartości minimum 150 000 zł. wraz dołączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych zadań,
f) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tzn:
-kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub z odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi być członkiem izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
-kierownikiem robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych z potwierdzeniem, że jest członkiem izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
-kierownikiem robót w branży elektrycznej z uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych z potwierdzeniem przynależności do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
-kierownikiem robót w branży hydrotechnicznej z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych z potwierdzeniem przynależności do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,

7.2. Sposób oceny spełniania warunków: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, złożonych zgodnie z pkt 6 SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści dokumentów musi wynikać, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.

7.3. . Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,
3)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert,
4)wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i wartością minimum 150 000 złotych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, ze roboty te zostały wykonane należycie.
5)dokumenty stwierdzające, że osoby które pełnić będzie funkcję kierownika budowy oraz kierowników robót posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności tych osobób do właściwej izby samorządu zawodowego.
6)wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywali część robót (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców). Wykaz powinien zawierać: wykaz robót które mają zostać zlecone podwykonawcy, wartość robót

8. Wymagane wadium w wysokości 5.000 złotych musi znajdować się u Zamawiającego w terminie składania ofert (w fornie pieniądza na koncie Zamawiającego)

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena, cena - 100 %.

10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9,
w terminie: do 19.04.2007, godz.9,00. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 19.04.2007 r.
o godz. 915. w Domu Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek - parter - sala narad Urzędu Gminy.

11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12.Umowa ramowa – nie dotyczy.
13.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
14.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy

15. Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.06.2007 roku do 30.11.2008 roku zgodnie z zabezpieczeniem środków Zamawiającego w następujacy sposób: - w 2007 roku - 150.000 złotych, - w 2008 roku pozostała kwota wynikająca z zawartej umowy. Zamawiajacy informuje, że termin wykonania umowy może zostać skrócony za zgodą Wykonawcy w przypadku pozyskania dodatkowych środków przez Zamawiającego.

Przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do publikacji, zamieszczono na stronie internetowej gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 19.03.2007.r. Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2007-03-19

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 487.594,13 złotych
Cena najdrozszej: 487.594,13 złotych


Umowę podpisano w dniu 27.04.2007 roku na kwotę wynikajacą ze złozonej oferty 487.594,13 złotych z wybranym Wykonawcą Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” spółka z o.o. z siedzibą 31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 22 ..
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: projekt.zip
Plik do pobrania: modyfikacja1.doc
Plik do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: