Portal Niedziela - 26 marca 2023 Dory, Olgi, Teodora     "Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga - jest zdolny do miłowania i przyjmowania daru miłości." - Jan Paweł II
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powrót

OGŁOSZENIE
Nasz znak:IRG.72241-9/10/05
Maniowy, dnia 30.06.2005 r.

Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn.zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1154 ha , położonej w Maniowach, objętej KW 68 911, będącej własnością Gminy Czorsztyn.


1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość o pow.0,1154 ha, położona w Maniowach, stanowiąca dz.ewid.zmod.nr nr :
dz.ewid.zmod.nr 5319/18 o powierzchni 0,1024 ha,
dz.ewid.zmod.nr 5320/2 o pow.0,0130 ha. objęta KW 68 911, będąca własnością Gminy Czorsztyn.

2.Opis nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w centrum wsi Maniowy, pomiędzy siedzibą Urzędu Gminy, a budynkiem Banku Spółdzielczego.
W/w nieruchomość uzbrojona jest w wodę, prąd elektryczny, kanalizację.

3.Przeznaczenie nieruchomości .
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jako dz.ewid.zmod.nr nr 5319/18, 5320/2 leży w terenach oznaczonych symbolem 2.1.UC – Tereny gminnego centrum usługowego w Maniowach .Utrzymuje się istniejące obiekty użyteczności publicznej, w tym urząd gminy, ośrodek zdrowia, bank i inne usytuowane w pierzei ulicy Gorczańskiej. Niezabudowane tereny przeznacza się pod realizację nowych usług publicznych oraz usług komercyjnych z wykluczeniem działalności wymagającej sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.


4.Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wynosi brutto 57 462 zł. ( w tym 22 % podatek VAT).

5. Czas i miejsce przetargu.

Ustala się termin przetargu na dzień 4 sierpnia 2005 r. godz.13.00w siedzibie Urzędu Gminy – sala narad.


6.Wysokość wadium , forma i termin jego wpłacenia:

1)Wadium w wysokości 3 000 zł. należy wpłacić na konto Urzędu Gminy B/S Czorsztyn Nr 10 88171010 9002 0000 1300 0002 lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 01.08.2005 r.
2)Forma wniesienia wadium - w gotówce .
3)Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,z wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika , który przetarg wygrał. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7.Informacja o przetargu :

1)Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania , nie ma dalszych postąpień. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała .
2)O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym , że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
3)Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty ceny nieruchomości nabywanej w drodze przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4)Koszty umowy notarialnej pokrywa nabywca.


8.Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej:

1)Wójt Gminy jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
2)Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


9.Dodatkowe informacje :

1)Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
2)Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną , winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania w jej imieniu.
3)Sczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy p.nr 7 tel.(0-18)275 00 71 wew.107, na stronie internetowej www.czorsztyn.pl ; jak również w p.nr 7 można zapoznać się z Regulaminem Prowadzenia Przetargu.
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: